Integritetspolicy

Skydd av din integritet

 • Vi tar behandlingen av dina personuppgifter på stort allvar.
 • Vi följer tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter och säkerställer en rättvis och transparent behandling av personuppgifter.
 • Denna sekretesspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.
Kontaktuppgifter

Simplyloan.se kan kontaktas på följande sätt:

Afima ApS
CVR-nr.: 41412062
Vimmelskaftet 41F, 3.
1161 Copenhagen, Denmark
E-post: [email protected]

Behandling av personuppgifter om dig

Simplyloan.se kommer att behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • E-post
 • Storleken på lånet som efterfrågas
 • Återbetalningstiden på lånet som efterfrågas
 • IP-adress
 • Tidsstämpel
 • Syftet med behandlingen av personuppgifter
Simplyloan.se kommer att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:
 • Utarbetande av personliga listor över lån hos Simplyloan.se:s partner som rekommenderas och som uppfyller dina krav, inklusive kreditvärdighet.
 • Registrering av din personliga profil, som innehåller en lista över rekommenderade lån och där du kan uppdatera eller radera dina personuppgifter och skapa nya/uppdaterade listor över rekommenderade lån. Det är ditt ansvar att se till att de registrerade uppgifterna är korrekta och uppdaterade.
 • Simplyloan.se:s utskick av nyhetsbrev via e-post, sms eller post om allmänna villkor på lånemarknaden, personlig ekonomi och uppdaterade listor över lån från långivare som samarbetar med Simplyloan.se och som Simplyloan.se rekommenderar till mig.
Simplyloan.se:s behandling av dina personuppgifter:
 • Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för specifika ändamål.
 • Vi samlar endast in relevanta och nödvändiga personuppgifter
 • Vi inhämtar ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter
 • Vi lämnar inte ut dina personuppgifter utan ditt samtycke.
 • Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs.
För mer information:
Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för specifika ändamål.

Simplyloan.se samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter om dig endast för de ändamål som anges ovan eller för andra lagliga kommersiella ändamål. Vi samlar in, lagrar och behandlar endast så kallade allmänna personuppgifter enligt beskrivningen ovan.

Vi samlar endast in relevanta och nödvändiga personuppgifter

Simplyloan.se behandlar endast personuppgifter om dig som är relevanta, adekvata och nödvändiga för de ändamål som anges ovan i samband med den specifika behandlingen. Simplyloan.se behandlar därför inte fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att uppnå det specifika syftet i varje enskilt fall. Simplyloan.se behandlar också dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att Simplyloan.se ska kunna följa tillämplig lag.

Vi kommer att minimera behandlingen av dina personuppgifter så mycket som möjligt, inklusive mängden personuppgifter som behandlas. Vi kommer därför att undersöka om vissa av de behandlade datatyperna kan användas i avpersonaliserad eller pseudonymiserad form utan att resultatet av behandlingen påverkas.

Bedömningen av din kreditvärdighet görs automatiskt och kommer endast att ha konsekvenser för insamlingen av rekommenderade lån som Simplyloan.se skapar – liksom för omfattningen av framtida marknadsföring till dig.

Vi inhämtar ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter

Simplyloan.se kommer att inhämta ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter för ovanstående ändamål. Ditt samtycke är grunden för Simplyloan.se:s behandling av dina personuppgifter, såvida Simplyloan.se inte har en annan rättslig grund för att behandla dina personuppgifter.

Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst, se mer information här.

Om Simplyloan.se vill använda dina personuppgifter för andra ändamål än de som ursprungligen samlades in, kommer Simplyloan.se att informera dig om detta och inhämta ditt samtycke innan behandlingen av personuppgifterna påbörjas. Om personuppgifterna behandlas på en annan laglig grund kommer vi att informera dig innan behandlingen äger rum.

Personer under 18 år får inte använda Simplyloan.se:s tjänster.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter utan ditt samtycke.

Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners, inklusive för marknadsföringsändamål, om du har samtyckt till detta i förväg. När vi får ett sådant samtycke kommer vi att informera dig om de syften för vilka dina personuppgifter kommer att behandlas. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter lämnas ut.

Vi kommer dock inte att inhämta ditt samtycke om Simplyloan.se är skyldig att lämna ut din information, till exempel till en offentlig myndighet.

Simplyloan.se förbehåller sig också rätten att använda en databehandlare utanför EU/EES för att hjälpa Simplyloan.se att fortsätta sin verksamhet. Detta kommer dock endast att ske i enlighet med de tillämpliga reglerna för överföring av personuppgifter.

Vi kontrollerar och uppdaterar dina personuppgifter

Simplyloan.se kommer att kontrollera att de personuppgifter som behandlas om dig inte är felaktiga eller inaktuella – och vidta rimliga åtgärder för att se till att felaktiga personuppgifter raderas eller korrigeras omedelbart. Vår service är beroende av att din personliga information är korrekt och uppdaterad. Vi ber dig därför att ange alla relevanta ändringar av din information. Du kan använda din inloggning på Simplyloan.se eller kontaktuppgifterna ovan för att meddela oss om relevanta ändringar av dina personuppgifter.

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs för ändamålet.

Simplyloan.se raderar dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt att uppfylla de syften för vilka uppgifterna samlades in, behandlades och sparades.

Om du endast har samtyckt till att dina personuppgifter används för att sammanställa en personlig lista över rekommenderade lån och för att skapa en personlig profil på Simplyloan.se, kommer dina personuppgifter i profilen att raderas om du har varit inaktiv i tre år.

Om du också har gett ditt samtycke till att Simplyloan.se skickar dig e-post, sms och brev för marknadsföring, kommer Simplyloan.se att be dig att förnya ditt samtycke till marknadsföring vart tredje år om du har varit inaktiv på din profil i tre år. Om du inte förnyar ditt samtycke kommer Simplyloan.se att radera din profil och informera dig om detta.

Korrekta och uppdaterade personuppgifter

Det är ditt ansvar att se till att den information som lämnas är korrekt och aktuell.

För ytterligare information:
Korrekta och uppdaterade personuppgifter

Du är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du har lämnat på Simplyloan.se. Det är ditt ansvar att se till att de personuppgifter som du har lämnat till oss är korrekta och uppdaterade. Uppdateringar görs på din egen profil eller genom att kontakta Simplyloan.se, se kontaktuppgifter ovan.

Simplyloan.se uppdaterar dina personuppgifter på begäran eller om Simplyloan.se får kännedom om att den registrerade informationen är felaktig.

Säkerhet

Dina personuppgifter skyddas av oss och vi har en intern dataskyddspolicy.

För mer information:

Vi skyddar dina personuppgifter och har en intern policy för dataskydd.

Simplyloan.se har utarbetat en intern dataskyddspolicy. Den innehåller interna instruktioner och beskriver de åtgärder som Simplyloan.se har vidtagit för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring, mot obehörigt avslöjande och mot att obehöriga personer får tillgång till eller kännedom om uppgifterna.

Simplyloan.se har förfaranden för att tilldela åtkomsträttigheter, vilket innebär att åtkomst endast beviljas anställda för vilka det är nödvändigt att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sina uppgifter. Vi gör regelbundna säkerhetskopior av våra data för att förhindra dataförluster. [Vi skyddar också sekretessen och äktheten hos de insamlade uppgifterna genom att använda kryptering].

I händelse av en säkerhetsöverträdelse som utgör en hög risk för dina rättigheter, inklusive diskriminering, identitetsstöld, ekonomisk förlust, förlust av rykte eller annan väsentlig skada, kommer Simplyloan.se att meddela dig om säkerhetsöverträdelsen så snart som möjligt.

Dina rättigheter
 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Simplyloan.se behandlar om dig.
 • Du har rätt att få dina uppgifter levererade i en läsbar form eller överförda till en annan tjänsteleverantör.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller raderade.
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att Simplyloan.se behandlar dina personuppgifter.
 • Du har rätt att invända mot Simplyloan.se:s behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begränsa Simplyloan.se:s behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
För ytterligare information:
Rätt till tillgång till personuppgifter och dataportabilitet

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Simplyloan.se behandlar om dig. Tillgången kommer dock att begränsas med hänsyn till affärshemligheter och/eller immateriella rättigheter.

Du har rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss skickade till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, som du har rätt att överföra till en annan tjänsteleverantör.

Om du vill utöva rätten till tillgång till personuppgifter eller rätten till dataportabilitet kan du kontakta Simplyloan.se:s kontaktperson ovan. Vi kommer att behandla och besvara din begäran så snart som möjligt och senast en månad efter att vi mottagit din begäran.

Du har rätt till rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter.

Om du anser att de uppgifter som Simplyloan.se behandlar om dig är felaktiga eller på annat sätt inkorrekta har du rätt att få uppgifterna rättade eller raderade.

Om vi håller med om att de behandlade uppgifterna är felaktiga eller på annat sätt osanna, kommer vi att radera eller korrigera dem så snart som möjligt.

Detta gäller dock inte om Simplyloan.se enligt lag är skyldig att behålla alla eller en del av dina personuppgifter, eller om det är nödvändigt att behålla personuppgifterna för att inleda rättsliga förfaranden eller försvara ett anspråk, i vilket fall Simplyloan.se endast behåller de uppgifter som Simplyloan.se enligt lag är skyldig eller har rätt att behålla och raderar alla andra personuppgifter om dig.

Om du vill utöva din rätt till rättelse eller radering av information, vänligen kontakta Simplyloan.se:s kontaktperson och berätta vilken information du anser vara felaktig eller vill att den ska raderas. Vi kommer att behandla och besvara din begäran så snart som möjligt och senast en månad efter att vi mottagit din begäran.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att Simplyloan.se behandlar dina personuppgifter.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att Simplyloan.se behandlar dina personuppgifter.

Om du återkallar ditt samtycke kommer Simplyloan.se att upphöra att behandla de personuppgifter som du har återkallat ditt samtycke till, såvida Simplyloan.se inte är skyldig eller har rätt enligt lag att behålla alla eller delar av dina personuppgifter. I så fall kommer Simplyloan.se endast att lagra de uppgifter som Simplyloan.se är skyldig att lagra enligt lag och kommer att radera alla andra personuppgifter om dig. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som Simplyloan.se utför tills ditt samtycke återkallas.

Om du vill utöva din rätt att återkalla ditt samtycke kan du kontakta Simplyloan.se med hjälp av de kontaktuppgifter som anges ovan. Vi kommer att behandla och besvara din begäran så snart som möjligt och senast en månad efter mottagandet av din begäran.

Du har rätt att invända mot Simplyloan.se:s behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot Simplyloan.se:s behandling av dina personuppgifter, inklusive användningen av uppgifterna i marknadsföringssyfte och för att upprätta en lista över lån som rekommenderas och som uppfyller dina behov, samt mot kreditvärdering baserad på de personuppgifter som du har lämnat till oss. Du kan också invända om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämpliga regler eller Simplyloan.se:s samtycke.

Om du vill göra invändningar kan du använda kontaktuppgifterna ovan för att skicka din invändning till Simplyloan.se.

Om din invändning är berättigad kommer Simplyloan.se att sluta behandla dina personuppgifter. Vi kommer att behandla och besvara din begäran så snart som möjligt och senast inom en månad efter mottagandet av din begäran.

Du har rätt att begränsa Simplyloan.se:s behandling av personuppgifter.

Du har rätt att begränsa Simplyloan.se:s behandling av personuppgifter i följande situationer:

Medan Simplyloan.se behandlar en invändning som du har gjort mot riktigheten av de personuppgifter som Simplyloan.se behandlar om dig eller mot lagligheten av behandlingen. Begränsningen av behandlingen gäller tills Simplyloan.se har slutfört behandlingen av din invändning.

Om du vill utöva din rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter kan du använda kontaktuppgifterna ovan för att skicka din invändning till Simplyloan.se. Vi kommer att behandla och besvara din begäran så snart som möjligt och senast en månad efter att vi mottagit din begäran.

Du har rätt att klaga

Om du vill lämna in ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns listade ovan.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten. Klagomål kan lämnas via e-post till [email protected] eller via den danska datainspektionens webbplats www.datatilsynet.dk.

Lista över långivare vi samarbetar med

Enkelfinans

Bank Norwegian

Advisa

Ferratum

Sambla

Lendo

LoanStep

Freedom Finance

Coop

Resurs Bank

Lån & Spar Bank

Komplett Bank

Zmarta

Northmill

ComboLoan

Enklare

Svea Ekonomi

Viiga Lån

Leta lån

Thorn Privat Finans

Klara Lån

Axo Finans

Compari

Arcadia Finans

Credifi

Lumify

Big Bank

Likvidum 

 

 

Lista över långivare vi samarbetar med

Enkelfinans
Bank Norwegian
Advisa
Ferratum
Sambla
Lendo
LoanStep
Freedom Finance
Coop
Resurs Bank
Lån & Spar Bank
Komplett Bank
Zmarta
Northmill
ComboLoan
Enklare
Svea Ekonomi
Viiga Lån
Leta lån
Thorn Privat Finans
Klara Lån
Axo Finans
Compari
Arcadia Finans
Credifi
Lumify
Big Bank